Integritetspolicy

Memento Event AB:s (genom varumärkena Memento Event & Julbordsmäklarna) integritetspolicy

Bakgrund

Memento Event AB och dess varumärken Memento Event, Julbordsmäklarna, Late Night Show och House of Christmas behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet. Integritetspolicyn gäller generellt för personuppgiftsbehandlingen inom Memento Event och finns till för att förklara vilken sorts data Memento Event behandlar, varför och hur. Personuppgifter behandlas i Memento Events administrations- och bokningssystem. Personuppgifter behandlas också i Memento Events applikationer, plattformar i sociala medier och på hemsidorna mementoevent.se , julbordsmaklarna.se  , latenightshow.se och houseofchristmas.se . Integritetspolicyn är tillämpbar på anställda, leverantörer och kunder.

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, telefonnummer, bilder och IP-adresser kan vara personuppgifter. Bokningar, beteenden och beställningar kan också vara personuppgifter om de tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en person. Åtgärder som vidtas med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, exempelvis lagring, insamling, ändring, radering och spridning.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Memento Event behandlar ibland särskilda kategorier av personuppgifter. Att hantera en bokning där någon är allergisk kräver behandling av uppgifter om någons hälsa. Även facktillhörighet kan behandlas i anställningsförhållanden, om det är nödvändigt inom arbetsrätten.

Personuppgiftsansvarig

Memento Event AB, gatuadress Riddargatan 38, 11457 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom förfrågningar och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.

Personuppgiftsbiträden

För att kunna leverera sina tjänster använder sig Memento Event av personuppgiftsbiträden. Det innebär att Memento Event är personuppgiftsansvarig och bestämmer vilka personuppgifter som behandlas och varför, men att vi outsourcar delar av behandlingen. Det rör sig exempelvis om IT-lösningar såsom system för lagring och bokning. Memento Event bestämmer då över behandlingen och ansvarar för den, men tar hjälp av andra leverantörer för att kunna leverera sina tjänster. Memento Event ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att värna om en hög skyddsnivå för all data.

Memento Events personuppgiftsbehandling

Memento Event och våra personuppgiftsbiträden har alltid en laglig grund för behandling av personuppgifter. Oftast är det nödvändigt för att fullgöra avtal eller men det kan även ske efter samtycke, om det krävs för att tillvarata rättsliga anspråk eller på grund av lagkrav. Memento Event kan också behandla personuppgifter om det finns ett berättigat intresse. Det berättigade intresset väger då tyngre än den registrerades intresse av att Memento Event inte behandlar dennes personuppgifter. Marknadsföring till gäster vi tidigare varit i kontakt med sker exempelvis efter en intresseavvägning. Som registrerade är det däremot alltid möjligt att på ett enkelt sätt motsätta sig sådan personuppgiftsbehandling.

Nedan följer en överblick av Memento Events personuppgiftsbehandling. Memento Event strävar efter att behandla så lite personuppgifter som möjligt. Alla kategorier av personuppgifter behandlas därför inte vid varje tillfälle. Exempelvis behandlas adresser och e-postadresser inte alltid vid bokningar men det förekommer.

Kommunikation och administrering

Memento Event behandlar personuppgifter för administrering och kommunikation med kunder, anställda och leverantörer. Syftet är att hantera bokningar, anställningar och administrera verksamheten.

Personuppgifter:

Laglig grund:

Uppgifternas bakgrund:

Anställningsförhållanden

För att sköta administreringen och utbetalningen av löner och kontakt med anställda måste Memento Event behandla anställdas personuppgifter.

Personuppgifter:

Laglig grund:

Memento Event har som arbetsgivare en rättslig förpliktelse att tillhandahålla Skatteverket med anställdas kontrolluppgifter.

Uppgifternas bakgrund:

5.3. Marknadsföring

Memento Event använder personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster i Digitala kanaler och genom utskick med erbjudanden och information.

Personuppgifter:

Laglig grund:

Uppgifternas bakgrund:

Betalningar

För att hantera betalningar behandlar Memento Event personuppgifter.

Personuppgifter:

Laglig grund:

Uppgifternas bakgrund:

Gästundersökningar

För att förbättra sina tjänster skickar Memento Event ut förfrågningar om deltagande i gästundersökningar.

Personuppgifter:

Laglig grund:

Uppgifternas bakgrund:

Hantera anspråk

För hantera eventuella rättsliga anspråk såsom klagomål, reklamationer eller rättsprocesser, kan Memento Event behöva behandla personuppgifter.

Personuppgifter:

Laglig grund:

Uppgifternas bakgrund:

Cookies m.m.

För att förbättra användarupplevelsen i de Digitala kanalerna kan Memento Event komma att samla in teknisk data.

Personuppgifter:

Laglig grund:

Uppgifternas bakgrund:

Mottagare som Memento Event kan dela information med: 

Tjänsteleverantörer

För kunna tillhandahålla sina tjänster tar Memento Event hjälp av olika leverantörer för bland annat IT-lösningar som nätverk, lagringstjänster och e-posttjänster. Leverantörerna får endast behandla personuppgifterna enligt Memento Events uttryckliga instruktioner och får inte behandla uppgifterna för egna ändamål. Samtliga är också bundna av lag och avtal att skydda personuppgifter.

Betalningsmottagare och leverantörer för betaltjänster

Vid betalningar kan personuppgifter delas betaltjänstleverantören, betalningsmottagaren samt båda parters banker.

Övriga mottagare

Memento Event kan i vissa fall också dela med sig av uppgifter till andra mottagare, främst myndigheter på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Personuppgifter kan också komma att delas med potentiella köpare och säljare till hela eller delar av verksamheten.

Tekniska och organisatoriska åtgärder

Memento Event är mån om kunders och anställdas integritet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Var behandlar Memento Event personuppgifter?

Memento Events mål är att samtliga personuppgifter behandlas inom EU/EES-området. Vissa leverantörer kan dock komma att behandla personuppgifter utan EU/EES-området. I såna fall säkerställer vi alltid att uppgifterna är skyddade och att det finns skyddsåtgärder på plats, genom avtal som kräver ställer samma krav som reglerna inom EU.

Hur länge sparas personuppgifter?

Memento Event behandlar personuppgifter så länge det finns ett förhållande med den registrerade och en tid därefter, så länge det finns en laglig grund. Om det inte längre finns en anledning att behandla personuppgifter raderas dem.

Rättigheter

Memento Event vill påminna om rättigheterna GDPR ger personer som får sina personuppgifter behandlade.

Tillgång till personuppgifter

Som registrerad har du rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.

Rättelse

Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.

Återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.

Motsätta sig behandling för direktmarknadsföring

Registrerade har rätt att motsätta sig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att avregistrera sig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.

Rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Den registrerade har också rätt att vända sig direkt till tillsynsmyndigheten för att klaga. Tillsynsmyndigheten ska då utreda det som skett.

Motsätta sig behandling som stöder sig på Memento Events berättigade intresse

Som registrerad har du rätt att motsätta dig behandlar som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen och det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen.

Radering

Registrerade har rätt att begära och under vissa omständigheter så sina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Registrerade har rätt att begära att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.

Dataportabilitet

Registrerade har också rätt att få kopior på sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit oss uppgifterna och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.

För att tillvarata dina rättigheter eller för frågor, hör av dig till Memento Event AB

Personuppgiftsansvarig: Memento Event AB, 556660–7817
Postadress: Riddargatan 38, 11457 Stockholm
E-post: info@mementoevent.se
Telefon: 08-6674000